Mat/Fys portalen
Matematik   Fysik  
 
Regning og algebra
Opgavemoduler med instruktion om regning med parenteser, brøker, reduktioner, og kvadratsætninger samt mængder og intervaller. To moduler dækker ligninger og uligheder.
Geometri
Opgavemoduler med instruktion om koordinatsystemet, afstandsformlen, midtpunktsformlen og cirklens ligning. Et modul om euklidisk geometri.
Trigonometri
Opgavemoduler med instruktion om sinus, cosinus og tangens i enhedscirklen og i den retvinklede trekant. Grundligninger er inkluderet i modulerne.
Statistik og sandsynlighed
Moduler om statistik og stikprøver.
Funktioner
Diverse grafvridere viser grafer for forskellige funktioner. Parametre kan varieres.
Differentialregning
Demonstrationer med opgaver og forklaring af grænseværdi og differentialkvotient.

Tilbage

Test af forudsætninger fra folkeskolen
Her findes testopgaver, hvor man kan teste elevforudsætninger, inden man starter undervisningen i de pågældende emner.
Eksperimentelt arbejde
Planlægning af eksperimenter. Databehandling ved regression. Fysikrapport. Kan indføres gradvist fra C- til A-niveau.
Bølger
Bølgers egenskaber og interferens. Stående bølger.
Astronomi
Om exoplaneter og en tur til Mars.
Elektriske kredsløb
Ladning og strøm.
Mekanik
Hastighed, acceleration og kræfter.
Atomer og kerner
Animationer af atomer og kerneprocesser.
Valgfrie emner
Farver. Overfladefysik. Gasser. Relativitetsteori.

 
Vælg et emne